Geen milieubelastende producten in de bodem!

Waterglasinjecties leveren indien toegepast volgens de BRL 9339 geen milieubezwaren op.
Injection Nederland was initiatiefnemer en woordvoerder van de stuurgroep BRL 9339 van SGS.
Er zijn voor specifieke situaties door onze producent nieuwe injectie-suspensies ontwikkelt met breed toepasbare eigenschappen. Deze revolutionaire producten zijn volkomen veilig voor het milieu.
Onze waterglas/hardener combinatie en injectie-suspensies staan een schone grondverklaring dus niet in de weg.

Funderings techniek

Meer...

Dijk herstel

Meer...

Kademuur renovatie

Meer...

Constructieve bodem-injectie heeft toekomst

Het verstenen van de bodem door constructieve injecties met waterglas wordt meestal toegepast wanneer het niet mogelijk, of te kostbaar is om damwanden te plaatsen. De bestaande bebouwing wordt dan niet belast door zwaar materieel en trillingen, bovendien kan snel resultaat worden geboekt. De keuze voor een bepaalde techniek van injecteren wordt voornamelijk bepaald door de aard van het werk, bodemgesteldheid en het materiaal dat moet worden geïnjecteerd. In de regel kan 48 uur na het injecteren worden ontgraven. Afhankelijk van de bodemgesteldheid kan niet altijd waterglas worden toegepast. In dat geval beschikken wij over alternatieve injectiesuspensies. Deze nieuw ontwikkelde materialen openen een scala aan mogelijkheden daar waar waterglas weinig kans van slagen heeft. De prijzen van deze geavanceerde produkten liggen door eigen ontwikkeling op vergelijkbaar niveau van waterglas.

Waterremmende bodem volgens de Geostab®methode

Voor het aanbrengen van een waterremmende bodem in een bouwkuip, worden de injecties uitgevoerd vanuit een injectie-unit. Tijdens het werk worden er voortdurend controles uitgevoerd op de mengverhouding en uithardingstijd van het materiaal. Onder normale omstandigheden kan na enkele dagen de bouwput worden ontgraven.

De Geostab®methode, kenmerkt zich door het roterend injecteren van de injectievloeistof en de constante lage druk. Deze door Injection Nederland ontwikkelde methode zorgt voor een homogene verspreiding van het injectiemiddel waardoor een robuust injectielichaam wordt gecreëerd. Minder injectiepunten dus minder perforaties. Injection Nederland werkt al decennia samen met bonafide specialisten op het gebied van damwanden, bronnering etc. Onze integrale aanpak draagt bij aan maximale kwaliteit met minimale faalkans.

Bodemverontreiniging beheersen door injectiescherm

Injection Nederland is gespecialiseerd in het waterremmend maken van zandlagen. In combinatie met een verticaal scherm, een uitstekende methode om bodemverontreiniging te isoleren. Door onze aangepaste boortechniek kunnen we voc-emissies uit de bodem tijdens het injecteren meestal voorkomen. Het door Injection Nederland ontwikkelde systeem van een waterremmende laag is direct toepasbaar en bij uitstek geschikt om een saneringprobleem te beheersen. Deze beheersmaatregel heeft een permanent karakter en kost slechts een fractie van een full-scale sanering. Diffuse bodemverontreiniging of vervuiling van megasites zijn moeilijk onder controle te krijgen. Injection Nederland kan beoordelen welke toepassing verspreiding tot een minimum beperkt. Voor Injection Nederland gelden de ARBO- en Milieuwetgeving als minimumeisen waaraan de organisatie moet voldoen.

Nieuwe ontwikkelingen in de constructieve bodeminjectie.

Door nieuwe ontwikkelingen, wordt constructieve bodeminjectie (grondinjectie) steeds vaker toegepast als oplossing voor lastige situaties in de funderingstechniek. De nieuwste injectiesuspensies in combinatie met computergestuurde pompen, maken het nu mogelijk ook grond met een complexe structuur te verharden. Constructieve-bodeminjectie heeft inmiddels een vaste plaats veroverd in de funderingstechniek en is zeer kostengunstig.