Onze dijken duurzaam veilig!

Moderne techniek garandeert stabiliteit voor de lange termijn.
Niet belastend voor het milieu
Injection Nederland beschikt over een revolutionaire dijkdeuvel, snel, robuust en kostengunstig.
Door integrale aanpak zijn verschillende disciplines perfect op elkaar afgestemd.

Vullen van holle ruimte

Het verrichten van herstel werkzaamheden aan waterkeringen vraagt om specifieke expertise. Holle ruimtes in dijklichamen tasten de stabiliteit aan en moeten zo snel mogelijk worden hersteld. Dijklichamen zijn in principe voortdurend in beweging en de locatie van de holle ruimte bepaalt met welk materiaal de ruimte kan worden gevuld. Soms is het beter om aanwezige holle ruimtes te vullen met materiaal dat de waterstroom stopt, maar tevens de bewegingen van het dijklichaam kan volgen. Injection Nederland heeft samen met haar producent een unieke gel ontwikkeld welke zowel kan expanderen als krimpen waardoor de bewegingen van de dijk worden gevolgd en de integriteit van het dijklichaam behouden blijft.

Piping en afschuiven

Piping en afschuiven zijn de grootste gevaren voor een dijklichaam. In het geval van piping is het opvullen van watervoerende kanalen de beste aanpak. Bij afschuiven moet het dijklichaam worden versterkt. Dijkdeuvels zijn dan een snelle en kostengunstige oplossing. Door de modulaire opbouw kunnen dijkdeuvels ook gefaseerd worden geplaatst voor toekomstige verhoging van de dijk. Het aanbrengen geeft minimale belasting op omgeving en milieu, minimale woon- en verkeershinder, geen stof, minimum aan transportbewegingen en geluidsarm. Bovendien wordt de grondwaterstroom niet beïnvloed door het aanbrengen van dijkdeuvels.

Dijkdeuvels

De door Injection Nederland ontwikkelde dijkdeuvels zijn een nieuwe toepassing in de versterking van dijken. De techniek is niet onbekend, maar Injection Nederland heeft een alternatieve methode ontwikkeld met licht materieel en toepassing van specifiek ontwikkelde producten. Een dunne lans wordt onder een hoek in de kleilaag geboord of gespoeld, vervolgens wordt een speciale Dämmer (16,5 N/mm2) geinjecteerd. Binnen enkele uren is de paal uitgehard en kan de dijk verder worden opgebouwd. Bij krimp of beweging van de dijk zal de deuvel stand houden. Deze nieuwe techniek is licht, snel, flexibel en kostengunstig.

Stabiliseren en vullen.

De in samenwerking met onze producent ontwikkelde materialen, zorgen voor een duurzame integriteit van het gerepareerde dijklichaam. Vooral de combinatie van vulstoffen die de beweging van de dijk volgen en de door Injection Nederland ontwikkelde dijkdeuvels leveren een robuust dijklichaam waarbij de toegepaste techniek een korte produktietijd kent die niet milieubelastend is.