Onze dijken duurzaam veilig!

Moderne techniek garandeert stabiliteit voor de lange termijn.
Niet belastend voor het milieu
Injection Nederland beschikt over een revolutionaire dijkdeuvel, snel, robuust en kostengunstig.
Door integrale aanpak zijn verschillende disciplines perfect op elkaar afgestemd.

Vullen van holle ruimte

Het verrichten van herstel werkzaamheden aan waterkeringen vraagt om specifieke expertise. Holle ruimtes in dijklichamen tasten de stabiliteit aan en moeten zo snel mogelijk worden hersteld. Dijklichamen zijn in principe voortdurend in beweging en de locatie van de holle ruimte bepaalt met welk materiaal de ruimte kan worden gevuld. Soms is het beter om aanwezige holle ruimtes te vullen met materiaal dat de waterstroom stopt, maar tevens de bewegingen van het dijklichaam kan volgen waardoor de integriteit van het dijklichaam behouden blijft.

Piping en afschuiven

Piping en afschuiven zijn de grootste gevaren voor een dijklichaam. In het geval van piping is het opvullen van watervoerende kanalen de beste aanpak. Bij afschuiven moet het dijklichaam worden versterkt. Dijkdeuvels zijn dan een snelle en kostengunstige oplossing. Door de modulaire opbouw kunnen dijkdeuvels ook gefaseerd worden geplaatst voor toekomstige verhoging van de dijk. Het aanbrengen geeft minimale belasting op omgeving en milieu, minimale woon- en verkeershinder, geen stof, minimum aan transportbewegingen en geluidsarm. Bovendien wordt de grondwaterstroom niet beïnvloed door het aanbrengen van dijkdeuvels.

Dijkdeuvels

De techniek met deuvels is niet onbekend. De door Injection Nederland ontwikkelde ultralichte dijkdeuvels zijn een recente ontwikkeling in de versterking van dijken. Samen met onze leverancier is een speciale suspensie ontwikkeld. De in regelmatige afstanden aangebrachte deuvels functioneren daarbij als de graten van een vis. De deuvels zijn in staat de bewegingen van het dijklichaam te volgen. Injection Nederland heeft een methode ontwikkeld met licht materieel om de dijk te sparen en overlast voor de omgeving te beperken. Bij krimp of beweging van de dijk zal de deuvel stand houden.

Stabiliseren en vullen.

De in samenwerking met onze producent ontwikkelde materialen, zorgen voor een duurzame integriteit van het gerepareerde dijklichaam. Vooral de combinatie van vulstoffen die de beweging van de dijk volgen en de door Injection Nederland ontwikkelde flexibele dijkdeuvels leveren een robuust dijklichaam waarbij de toegepaste techniek een korte produktietijd kent die niet milieubelastend is.